Kisebbségpolitika MA (Ethnic and Minority Policy)

Szakképzettség:

Okleveles kisebbségpolitikai szakember (Ethnic and Minority Policy Expert)

Szakismertető:

A képzés célja kisebbségpolitikai szakemberek képzése, akik ismerik az Európai Unió etnikai, nemzeti és kisebbségi problémáit. Megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek a kisebbségpolitika vonatkozásában. Megszerzett jogi, politikai, szociológiai, antropológiai, közpolitikai és történeti ismereteik birtokában képesek a kisebbségpolitika területén önállóan vagy csoportban végzendő döntéshozói, irányítási, szervezési és szakértői feladatok ellátására. Társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint statisztikai ismereteik birtokában képesek a tudományterületükön belül adatelemzések elvégzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Továbblépési lehetőség:

Szociológia Doktori Iskola, Humán Tudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola

Elhelyezkedési lehetőség:

A kisebbségpolitikai szakemberek nemzetközi és magyar intézményeknél, így az állami, önkormányzati szektorban, a tömegkommunikáció intézményeiben, a non-profit szférában, különböző kisebbségi és egyéb civil szervezeteknél helyezkedhetnek el. Az Európai Unió intézményeitől kezdve a települési önkormányzatokig a különböző kisebbségpolitikai, oktatáspolitikai, szociálpolitikai szakbizottságokban, a migrációs politika, a biztonságpolitika és a médiapolitika területén, kisebbségi közösségi színtereken, a kisebbségek érdekképviseletét, jogvédelmét, társadalmi integrációját elősegítő szervezeteknél, alapítványoknál találhatnak feladatokat és állást.

Képzési idő: 4 félév

Kreditszám: 120

Képzési tagozat: nappali és levelező tagozat

Finanszírozási forma: Államilag támogatott és költségtérítéses

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a szociális munka, a politikatudomány, a politológia, a kulturális antropológia és a szociálpedagógia alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok a bölcsészettudomány képzési területről a történelem alapképzési szak.

  1. Az alább meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:

az alkalmazott közgazdaságtan, a pedagógia, a pszichológia alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia specializációja, a pedagógusképzési terület alapképzési szakjai, a főiskolai szintű társadalomismeret, filozófia alapképzési szak, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit:

– társadalomtudományi és közgazdasági elméleti és gyakorlati ismeretek (szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, politológia) területéről legalább 25 kredit;

– gazdasági és jogi ismeretek (közgazdaságtan, jogtudomány) területéről legalább 12 kredit;

– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek területéről legalább 8 kredit;

– kutatás-módszertani ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek: